A.M.I.E. Onze vereniging
Wie zijn we?

A.M.I.E. (Internationale Medische Hulp aan het Kind) is een tweetalige Belgische vzw, waarvan de leden en de verantwoordelijken zich belangloos inzetten voor het welzijn van kansarme kinderen in de wereld. 

A.M.I.E. ...

-probeert hulp te bieden aan de minstbedeelden, vooral de kinderen;
-werkt als humanitaire organisatie in de armste landen met hulpverleners van ter plaatse;
-wordt door geen enkele drukkingsgroep, regime of staat beïnvloed;
-geeft als organisatie de voorkeur aan concrete hulp aan concrete personen.

Opdracht:

A.M.I.E. wil kinderen in enkele ontwikkelingslanden de middelen geven om hun studies verder te zetten en om sommige medische kosten te betalen. De kinderen en hun families worden op die manier gestimuleerd om hun eigen lot in handen te nemen en zélf te werken aan een betere toekomst.Zij krijgen daarbij de hulp van onze plaatselijke verantwoordelijken diewaken ook over het correcte gebruik van het geld, dat wij hen opsturen.

A.M.I.E. wil mensen bij ons bewust maken dat kansarme kinderen in het zuiden ook rechten en verwachtingen hebben. Wij geven de garantie dat uw giften optimaal gebruikt worden om kinderen te helpen.

A.M.I.E. is in de jaren zeventig opgericht door twee jonge canadezen, Marcel Roy en Pierre Richard. Vooral Marcel Roy reisde in die tijd naar verschillende brandhaarden in de wereld om hulp te bieden aan kinderen. 
Op doorreis in België sprak hij over zijn wedervaren in Zuidoost-Azië. Onder impuls van Thérèse-Marie en A. Jean Flipot-de Fays werd A.M.I.E.-België opgericht nadat ze dokter Roy hadden ontmoet. Op 17 januari 1980 kreeg de vereniging een nationaal en tweetalig statuut. U kunt het verhaal lezen onder de rubriek “Onze geschiedenis”.

A.M.I.E. blijft langzaam groeien. Via haar tijdschrift “Ons Krantje”, haar website  en vooral de mond-aan-mondreclame blijft ze mensen aanspreken en inkomsten  verwerven. 

A.M.I.E. werkt op basis van volgende principes:

Solidariteit op basis van vrijwilligerswerk. In België werkt A.M.I.E. uitsluitend met vrijwilligers die hun onkosten zèlf betalen, zodat de peterschapsbijdragen en giften integraal naar de kinderen gaan. Deze medewerkers vormen als het ware een brug tussen de peters, de meters, de sponsors en de kansarme kinderen. Elke euro van de donor gaat rechtstreeks naar de derde wereld.

Doeltreffende hulp: we werken in alle transparantie zonder overbodige  bureaucratie. We staan in rechtstreeks rechtstreekse verbinding met onze plaatselijke verantwoordelijken die in contact staan met de kinderen en hun families. Deze verantwoordelijken informeren ons over de projectresultaten, de  noden en de schoolresultaten van de petekinderen.

Dienstverlening: A.M.I.E. staat ten dienst van iedereen die zich wil inzetten als vrijwilliger of die de vereniging met giften wil ondersteunen. Wij zijn steeds op zoek naar peters en meters die zich willen ontfermen over een kind in het Zuiden. Wij staan ook open voor nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden waaraan wij binnen de perken van onze mogelijkheden willen meewerken.

Ons engagement

Omdat we enkel met vrijwilligers werken die het grootste deel van de werkingskosten (verplaatsingskosten, bureelkosten, telefoonkosten, publiciteitskosten…) zèlf dragen kunnen we er ons toe verplichten de ontvangen giften integraal over te maken aan de kinderen in nood. De kosten verbonden aan eldtransacties naar het buitenland en het opsturen van de fiscale attesten worden gedekt door bankintresten.
Dank zij een streng beheer en strenge controle heeft het Ministerie van Financiën A.M.I.E. toestemming gegeven fiscaal attesten uit te schrijven.
^ Terug naar boven
 
Wat doen we?


- Het financieren en beheren van vooral kleine projecten waarvoor een (bescheiden) budget gemakkelijk bijeen gebracht kan worden en die een onmiddellijk concreet antwoord geven op noodsituaties als gevolg van bv aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tyfoons.

- Het financieren en beheren van langetermijnprojecten op voorwaarde dat de financiering ervan gegarandeerd kan worden.

- Het voorstellen en beheren van individuele- en beroepspeterschappen die kinderen en jongeren toelaten onderwijs te genieten op verschillende onderwijsniveaus. Deze kinderen en jongeren worden, rekening houdend met hun situatie en de wens (verder) te studeren, aanbevolen door onze lokale verantwoordelijken. Ze worden regelmatig opgevolgd en hun schoolresultaten worden gerapporteerd aan de verantwoordelijken in België en de peters en meters. Deze laatsten hebben via bríeven, mails, soms zelfs per telefoon, direct en regelmatig contact met hun petekind(eren). Sommige peters en meters ontmoeten hun petekind(eren) in de derde wereld.

- Groepspeterschappen worden voorgesteld aan hen die het betalen van schoolgeld gedurende de periode van hun studies niet kunnen garanderen of anoniem willen blijven.

^ Terug naar boven
 

 

Onze geschiedenis

Door een "klik" op de knop, leest u de mooie tekst van Dhr Jean Flipot, geschreven in 2010. Hij vertelt de geschiedenis van onze Belgische A.M.I.E. vanaf het begin.

Dit is een heel verhaal van een leven met z'n tweeën (Thérèse-Marie en hij), bestendigd om onze vereniging op te richten, te ontwikkelen en te laten groeien. Er zijn ook enkele anecdoten samen met veel foto's.

Lezen


Onze comités

Omwille van een doeltreffende werking werden er verschillende comités opgericht die verantwoordelijk zijn voor ofwel de projecten ofwel de peterschappen, Ze werden gestructureerd naar taal {Nederlands N, Frans F, of tweetalig T) of beoogd land. We geven u hier de lijst van de verschillende comités met de naam van de verantwoordelijke. Onder de rubriek: "Raad van Bestuur en Comitéverantwoordelijken" vindt u ook de namen van de leden van de Raad van Bestuur en de comitéverantwoordelijken met hun persoonlijk e-mailadres

U kunt contact opnemen door het:openen van het contactformulier l Klik HIER (*). Hij of zij zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Dank voor uw belangstelling voor onze vereniging![B - Bilingue - F - Français - N - Néerlandais]

Comité 00 - B - (Kleine projecten) : Jean & Thérèse-Marie Flipot – de Fays
Comité 01 - F - (Parrainages d’enfants aux Philippines) : Elisabeth Carton de Tournai
Comité 02 - F - (Parrainages professionnels au Pérou et Philippines) : Elisabeth Carton
Comité 03 - F - (Parrainages d’enfants à Haïti et en Amérique Latine) : Janine Clapuyt
Comité 04 - B - (Centraal beheer en boekhouding) : Stefaan De Bondt
Comité 05 - N - (Individuële peterschappen in Latijns Amerika) : Marleen Lanckman
Comité 06 - N - (Beroepspeterschappen in Philippijnen en Azië) : Mark Bolsens
Comité 07 - N - (Beroepspeterschappen in Latijns Amerika ) : Frans Parren
Comité 08 - N - (Individuële peterschappen in Azië ) : Jos Cuypers
Comité 09 - B - (Projecten in Azië) : Jan & Mieke Daems
Comité 21 - N - ( Groepspeterschappen) : Griet Cuypers – Van den Berge
Comité 22 - B - (Groot project Happy Home in Kenía) : Christian Vandeplas
Comité 23 - B - (Andere projecten in Afrika) : Rob Tas

Raad van Bestuur

Voorzitter: Xavier Votron ( xaviervotron@hotmail.com)
Ondervoorzitter: Christian Vandeplas (Christian@vandeplas.com)
Schatbewaarder: Stefaan De Bondt ( stefaandebondt@telenet,be)
Vertegenwoordiger peterschapscomités: Mark Bolsens (mark.bolsens@telenet.be)
Vertegenwoordiger comités projecten: Christian Vandeplas (Christian@vandeplas.com)
Secretaris Raad van Bestuur: Francisca Cauwe ( fcauwe@scarlet.be)

^
Terug naar boven

A.M.I.E. wil kinderen in enkele ontwikkelingslanden de middelen te geven om hun studies verder te zetten en om sommige medische kosten te betalen. De kinderen en hun families worden op die manier gestimuleerd om hun lot in eigen handen te nemen en zèlf te werken aan een betere toekomst. Ze krijgen daarbij de hulp van onze plaatselijke verantwoordelijken die waken ook over het correcte gebruik van het geld, dat wij hen opsturen.

A.M.I.E. wil mensen bij ons bewust maken dat kansarme kinderen in de Zuiden ook rechten en verwachtingen hebben. Wij geven de garantie dat uw giften optimaal gebruikt worden om kinderen te helpen. 


 [U1]